Thomaston Mills Lakeside Plant


Return to Thomaston Mills History

Ed Hallman ©2004