Interior Photo of the Zebulon Plant, Zebulon, Georgia


Return to Thomaston Mills History

Ed Hallman ©2004